Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Taisyklėmis yra apibrėžiamos pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos.
Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes http://www.dovanusodas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - pirkėjas) ir Viktoro Tidikio, veikiančio pagal individualios veiklos pažymą Nr. 271170, Tulpių g. 5-18, 35161 Panevėžys, telefono numeris: 8 630 04940, elektroninio pašto adresas: info@dovanusodas.lt (toliau - pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo - pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pristatymo būdą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Užsakyti".

3. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su pardavėju apie tai raštu pranešdamas pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
Numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.
Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.
Pirkėjas privalo laikytis kitų taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

Jei pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti teisę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius, su tuo susijusius pirkėjo nuostolius.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjams.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudarytoms sutartims.
Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Šiuo atveju pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Apmokėjimo už prekes tvarka

Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti keliais būdais:
Pirmas būdas: per "Paysera" atsiskaitymo sistemą. 
Antras būdas: mokėjimo pavedimu arba grynaisiais pinigais banke. Reikia susimokėti per tris darbo dienas po užsakymo pateikimo, nes kitaip užsakymas bus atšauktas. 
Trečias būdas: grynais pinigais, atsiimant prekes Panevėžyje.

8. Prekių pristatymas

Prekes pristato pardavėjas arba įgaliotas atstovas.
Tiksli pristatymo kaina, priklauso nuo užsakomų prekių kainos. Galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą. Užsakymai, kurių vertė 29 Eur ir daugiau, pristatomi Lietuvoje nemokamai per kurjerių tarnybą "LP Express". Įprastai prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu per 1 - 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Jei prekes priims ne pirkėjas, pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui, pasirašius važtaraštyje ar siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. 

9. Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.

Pagal LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.
Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų. Terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai pirkėjas gauną prekę.
Pirkėjas praneša pardavėjui apie sutarties atsisakymą: 1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba 2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
Pirkėjas gali pardavėjui pranešti apie sutarties atsisakymą elektroninėmis priemonėmis, t.y. siųsdamas pranešimą į pardavėjo elektroninį paštą: info@dovanusodas.lt
Šiuo atveju pardavėjas privalo nedelsdamas raštu patvirtinti, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
Pagal LR Civilinio kodekso 6.22811 straipsnį pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos turi išsiųsti ar perduoti prekes pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.
Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir, jei pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. 
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas.

10. Atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registacijos formoje pateiktų duomenų netikslumų.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
Pirkėjas atsako už savo prisijungimo  duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei tretieji asmenys naudojasi Jūsų prisijungimo duomenimis, tai Jūs atsakote už Jų atliktus veiksmus.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas, užsisakydamas prekes ar registruodamasis, užpildo užsakymo formą, kurioje pateikiami pristatymui reikalingi asmeniniai pirkėjo duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris ir prekių pristatymo adresas). Pirkėjo registracijoje pateikti duomenys yra naudojami išskirtinai tik prekių pardavimui, užsakymo apdorojimui ir pristatymui.
Pardavėjas užtikrina, jog registracijos metu pateikti pirkėjo asmeniniai duomenys nebus naudojami rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas registracijoje pažymi, jog tokią informaciją gauti pageidauja.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos apie pirkėją tretiesiems asmenims. Išskyrus asmenims, teikiantiems su pirkėjo užsakymo pateikimu, vykdymu ar pristatymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

13. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.